Privacy Policy

In overéénkomst met de wet hebben de gebruikers het recht tot toegang, aanpassing of wissen van de gegevens die betrekking hebben met hen. Ze hebben de mogelijkheid om dit recht te gebruiken t.o.v. Travel Sensaitons NV. De wet van 08 december 1992 voorziet een recht van toegang en wijziging alsook de mogelijkheid om inlichtingen in te winnen bij de commissie van de bescherming van de persoonlijke levensfeer

De bezoeker erkent en aanvaardt dat alle persoonsgegevens die door hem worden meegedeeld of online worden ingebracht, m.i.v. de gegevens meegedeeld of ingebracht voor zijn reisgezelschap, door Travel Sensations verwerkt kunnen worden. Het doel van deze verwerking bestaat er in een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.De persoonsgegevens kunnen bovendien door Travel Sensations gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden (met inbegrip van “direct marketing”). De bezoeker stemt er bovendien mee in dat, indien hij een reiscontract aangaat, zijn gegevens meegedeeld zullen worden aan verwerkers van persoonsgegevens waarop Travel Sensations beroep doet en andere dienstverleners dan Travel Sensations die de gegevens nodig hebben om de uitvoering van het contract te kunnen verwezenlijken.

Onverminderd de vorige alinea, verbindt Travel Sensations zich er toe geen persoonsgegevens mee te delen aan derden behalve indien hiervoor de uitdrukkelijke toelating van de bezoeker werd verkregen of indien anderszins wettelijk toegelaten.

Geen enkele wettelijke bepaling houdt een verplichting in voor de bezoeker om te antwoorden op de door Travel Sensations gestelde vragen of om de door Travel Sensations gevraagde informatie te verschaffen, maar het niet antwoorden op deze vragen of het niet verschaffen van deze informatie kan evenwel tot gevolg hebben dat, naargelang het geval, Travel Sensations of een dienstverlener zal weigeren om een (pre-)contractuele relatie met de bezoeker aan te gaan of om dergelijke relatie verder te zetten.
De bezoeker van deze website kan zich op elk ogenblik, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben indien deze verwerking verricht zou worden met het oog op “direct marketing”.

De bezoeker heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door Travel Sensations worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens laten schrappen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft bij het privacybeleid van Travel Sensations of uw rechten van toegang, verbetering of verzet (zoals vermeld hierboven) wenst uit te oefenen, kan u ons steeds bereiken via info@travel-sensations.com